Logo Martha-Groupติดตามอุปกรณ์

รหัส PEC อยู่ที่ไหน

ฉลากติด รหัส PEC ของมาร์ธากรุ๊ป

ทุกอุปกรณ์ขายหรือซ่อมโดยมาร์ธากรุ๊ปมีรหัส PEC

รหัส PEC เขียนอยู่แล้วบนฉลากติดบนอุปกรณ์ของคุณดังภาพต่อไปนี้

ฉลากติด รหัส PEC ของมาร์ธากรุ๊ป

รหัส PEC มี 2 ตัวเลข | 2 ตัวอักษร | 2 ตัวเลข